NTP-PKTF-17-0014 - „Innovációra fel!”
                 
A program elsődleges célja, hogy felkutassa, bevonja és a bevontak közül kiválassza azokat a 14-20 év közötti fiatalokat, akik érdeklődnek a start-upok világáról, kellően motiváltak és innovatív gondolkodással rendelkeznek. További célcsoportként kerülnek meghatározásra és felkutatásra azok a 16-35 év közötti kiemelkedően tehetséges fiatalok, akiknek önmenedzselési készségeik és társadalmi felelősségvállalásuk megerősítésével egy hatékony innovátor közösség kerül kialakításra, ahol a kiemelkedő interperszonális képességgel rendelkező fiatalok vezetői kompetenciáik továbbfejlesztéséhez kapnak szakmai segítséget. Két téma, az esélyegyenlőség és a környezeti fenntarthatóság.

A fenti célokat mentori és szakmai segítségnyújtással kívánjuk elősegíteni, annak érdekében, hogy Békés megyében kialakuljon egy olyan Innovációs Közösségi Tér (IKT), mely a helyi problémákra helyi válaszokat ad innovatív jelleggel, ezzel megerősítve a fiatalok helyben maradását.

Program időszak: 2017. július 01. – 2018. június 30.

A programba bevont célcsoporttagok két stratégiai fejlesztési módszer révén szerezik meg azokat a kompetenciákat, melyek innovatív képességeiket kiteljesítik, bátorítják, szakmai mederbe terelik és a megvalósítás talajára helyezik.
Ezek a módszerek: elsősorban a személyes EGYÉNI kompetenciák feltárása és fejlesztése (egyéni szupervízió, mentorálás, személyes konzultációk révén). Itt kiemelném az önérvényesítés, ön-menedzselés jelentőségét, e képesség elsajátításával ugyanis a fiatalok képessé válnak meghatározni magánéleti és szakmai céljaikat, rendszerezni az ezen célok eléréséhez szükséges tevékenységeket. Továbbá a módszerek CSOPORTOS fejlesztések révén nyújtanak szakmai segítséget a résztvevőknek (tréningek, szituációs gyakorlatok, prezentációk gyakorlása, érzékenyítés révén).

TRÉNINGEK, ELŐADÁSOK, ÉS WORKSHOP-okon keresztül interaktív módon  formálódik a résztvevők vezetői szereptudata illetve ezen keresztül megismerkednek az innovációs szemlélettel, az ahhoz szükséges gondolkodási móddal. A tréning keretében fejlődhet a kreativitás, a probléma megoldási készség és a döntésképesség. A tréning végére felállításra kerül egy komplex üzleti modell, amely alapján a bevont fiatalok képesek lesznek saját ötleteikből építkezni.

A megvalósítás során azt szeretnénk elérni, hogy a jövő tehetséges vezetői újfajta megközelítésben, innovációra nyitottan álljanak hozzá a társadalmi felelősségvállalás kérdéseihez, vezetési stílusuk elméleti és gyakorlati szinten is tükrözze ezt és az itt szerzett ismereteket be tudják építeni a mindennapi munkájukba, életpályájukba.MÓDSZEREK

1 ÉRZÉKENYÍTÉS a bevont célcsoporttagok részére olyan szituációs gyakorlatokat fejlesztettünk ki, amelyek lehetőséget adnak a résztvevőnek, hogy megtapasztalják a hátrányos helyzetűek (fogyatékosok) mindennapos „küzdelmét” a társadalomban. Meghívunk olyan vendégeket foglalkozásainkra, akik valamilyen fogyatékkal születtek, és elmondják társadalmi tapasztalataikat.

2 ÉLMÉNYNAPOK (a program ideje alatt 3 alkalommal élménynap megszervezése, valamely hátrányos helyzetű csoport intézményében)

3 TRÉNINGEK (kommunikáció, mediáció, döntéshozatal, jó benyomás keltés, társadalmi- szociális érzékenység, üzleti tudatosság, asszertivitás és konfliktuskezelés.

A bevont célcsoporttagok az új ismertek és készségek birtokában képessé válnak életképes vállalkozás létrehozására, működtetésére. Magabiztosságuk erősödik, vezetői kompetenciáik fejlődnek ennek köszönhetően az üzleti életben is megállják a helyüket, képesek lesznek hatékonyan kommunikálni érdekeiket és céljaikat.

A közös munka során fejlődik az önkifejezési, együttműködési, prezentációs, szervezési és irányítási készségük, motivációjuk erősödik, a társadalmi felelősségvállalás iránti elkötelezettségük nő.


SZÁMSZERŰSÍTVE

-       Beindult Békés megyében, Békéscsaba központtal egy Innovációs Közösségi Tér (IKT),

-  10 innovációs ötlet feldolgozása ötletbörze keretében, melyből kiválasztásra kerül legalább 1 olyan ötlet, amely megvalósítása megkezdődik,

A programban résztvevők tevékenységét, az elért eredményeket, már megvalósult programokat, további lehetőségeket honlapunkon, a tervezett összefoglaló kiadványon, sajtóközleményekben és partnereinken keresztül biztosítjuk.


Zárókiadványunk ide kattintva tölthető le.


NYILVÁNOSSÁG
 
KÉPGALÉRIA

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


SZAKMAI BESZÁMOLÓ

1. Legfeljebb 5 mondatban foglalja össze a pályázati program lényegét! Mindkét tevékenység megvalósítása esetén külön-külön térjen ki a programokra.

A programba bevont célcsoporttagok két stratégiai fejlesztési módszer révén szerezhették meg azokat a kompetenciákat, melyek innovatív képességeiket fejleszthették, illetve szakmai mederbe terelhették a társadalmi felelősségvállalás figyelembevételével.

Ezek a módszerek:

-      elsősorban a személyes EGYÉNI kompetenciák feltárása és fejlesztése (egyéni MENTORÁLÁS, személyes konzultációk révén). Itt kiemelném az önérvényesítés, ön-menedzselés jelentőségét, e képesség elsajátításával ugyanis a fiatalok képessé válhattak meghatározni magánéleti és szakmai céljaikat, rendszerezni az ezen célok eléréséhez szükséges tevékenységeket.

-      További módszerek CSOPORTOS fejlesztések révén nyújtottak szakmai segítséget a résztvevőknek (ismeretátadás, szituációs gyakorlatok, prezentációk gyakorlása, érzékenyítés révén).

 

2. Időrendi sorrendben foglalja össze a támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenységeket!

- Főprogram 1. bemutatása

A főprogram 1. tevékenységcsoport célcsoportja 14-20 év közötti fiatalok voltak

1. TOBORZÁS Első körben meghirdetésre került a program iskolákban, partnerszervezeteinknél, szórólapokon, facebook posztokon, plakátokon keresztül. A jelentkezőkkel jelentkezési lapot töltettünk ki, melyen néhány személyes adatot kértünk be, melyre a korcsoport meghatározásához volt szükséges, illetve az elérhetőségeiket biztosította

2. KIVÁLASZTÁS: A beérkezett jelentkezési lapok közül félre tettük azokat, melyek nem a korcsoportba tartoztak, a többi jelentkezőt csoportos kiválasztási eljárásra hívtuk be, melyen kiválasztásra kerültek a bevont célcsoporttagok (a kiválasztás személyes elbeszélgetésből, tesztből, és csoportos munkából állt). Magasabb számú jelentkezőt vontunk be a minimum létszámhoz képest tekintetbe véve az esetleges hiányzásokat, lemorzsolódásokat

3. FEJLESZTÉS A bevont célcsoporttagok igényeit is figyelembe véve, valamint a fejlesztési stratégiát szem előtt tartva megbeszélésre kerültek a műhelyfoglalkozások időpontjai, témái. A műhelyfoglalkozások alkalmával Sándor Tímea ismeretátadási tevékenysége révén kerültek fejlesztésre a célcsoporttagok, azonban szükséges volt már ennél a korosztálynál is a személyes konzultáció, egyéni mentorálás. Mindösszesen 17 alkalommal került megtartásra csoportos műhelyfoglalkozásra 70 óra időkeretben 2017. október 10 és 2018. június 05. között. A megvalósítás során nagy hangsúlyt helyeztünk a visszajelzések értékelésére és visszacsatolására. A műhelyfoglalkozásokon a frontális ismeretátadás mellett számos olyan tevékenység valósult meg, mely gyakorlati szempontok alapján segített a fejlesztésekben (szituációs gyakorlatok, ötletbörzék, otthoni feladatok, elemzések, 3D-s nyomtatógyakorlatok)

4. KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG A célcsoporttagok rekreációja érdekében különböző kiegészítő tevékenységeket valósítottunk meg a résztvevőknek. Így részt vehettek élménynapokon, workshop-okon, nyilvános előadásokon, érzékenyítő foglalkozásokon)

 

- Főprogram 2. bemutatása

A főprogram 2. tevékenységcsoport célcsoportja 16-35 év közötti fiatalok voltak

1. TOBORZÁS Első körben meghirdetésre került a program iskolákban, partnerszervezeteinknél, szórólapokon, facebook posztokon, plakátokon keresztül. A jelentkezőkkel jelentkezési lapot töltettünk ki, melyen néhány személyes adatot kértünk be, melyre a korcsoport meghatározásához volt szükséges, illetve az elérhetőségeiket biztosította

2. KIVÁLASZTÁS A beérkezett jelentkezési lapok közül félre tettük azokat, melyek nem a korcsoportba tartoztak, a többi jelentkezőt csoportos kiválasztási eljárásra hívtuk be, melyen kiválasztásra kerültek a bevont célcsoporttagok (a kiválasztás személyes elbeszélgetésből, tesztből, és csoportos munkából állt). Magasabb számú jelentkezőt vontunk be a minimum létszámhoz képest tekintetbe véve az esetleges hiányzásokat, lemorzsolódásokat. Ebbe a csoportba került bevonásra az 1 fő határon túli célcsoporttag (Ecsedi Ingrid), aki jelenleg Magyarországon tartózkodik, így részt tudott venni a programokban

3. FEJLESZTÉS A bevont célcsoporttagok igényeit is figyelembe véve, valamint a fejlesztési stratégiát szem előtt tartva megbeszélésre kerültek a műhelyfoglalkozások, mentorálások időpontjai, témái. A műhelyfoglalkozások alkalmával Sándor Tímea ismeretátadási tevékenysége révén kerültek fejlesztésre a célcsoporttagok, mely tökéletesen kiegészítette az egyéni mentorálási feladatokat. A mentorálások alkalmával meghatározásra, pontosításra kerültek a fejlesztési célok, ennek tükrében zajlott a mentorálási folyamat. Mindösszesen 7 alkalommal került megtartásra csoportos műhelyfoglalkozásra 30 óra időkeretben 2018. január 13 és 2018. április 28. között

4. KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG A célcsoporttagok rekreációja érdekében különböző kiegészítő tevékenységeket valósítottunk meg a résztvevőknek. Így részt vehettek élménynapokon, workshop-okon, nyilvános előadásokon, érzékenyítő foglalkozásokon)

 

3. Programonként mutassa be a bevont célcsoportot (életkor, résztvevők száma, tehetségtípus), valamint a beválogatás módszerét is.

A program célcsoportjába azok a békés megyei tehetséges, ismeretekben és készségekben fejlődni képes és akaró fiatalok tartoznak, akik elhivatottságot éreznek a társadalomi felelősségvállalás iránt, akik innovatív vállalkozási ötlettel rendelkeznek.

A programba bevont célcsoport korosztályok:

-      14-20 éves tehetséges fiatalok, akik nyitottak az innovatív megoldásokra, azonban még nem rendelkeznek olyan készségekkel, amelynek birtokában az ötleteik eredményesen megvalósulhatnak (28 fő)

-      16-35 éves korosztály, akik még kezdeti üzleti ötlettel rendelkeznek, de sikeres működéséhez fontos volt olyan tudás megszerzése, amellyel ötleteik megvalósítását egy következő szintre emelhetik (17 fő)

A programba való beválogatás módszere sokrétű, fő szempontja az érdeklődés, a motiváció és a kreativitás megléte. A jelentkezőt csoportos kiválasztási eljárásra hívtuk be, a kiválasztás személyes elbeszélgetésből, tesztből, és csoportos munkából állt


4. Mutassa be, hogyan valósultak meg a pályázatban megfogalmazott célok! Foglalja össze, hogy a program milyen hatást gyakorolt a célcsoport(ok)ra!

A programba bevont célcsoporttagok két stratégiai fejlesztési módszer révén szerezhették meg azokat a kompetenciákat, melyek innovatív képességeiket fejleszthették, illetve szakmai mederbe terelhették a társadalmi felelősségvállalás figyelembevételével.

Ezek a módszerek:

-      elsősorban a személyes EGYÉNI kompetenciák feltárása és fejlesztése (egyéni MENTORÁLÁS, személyes konzultációk révén). Itt kiemelném az önérvényesítés, ön-menedzselés jelentőségét, e képesség elsajátításával ugyanis a fiatalok képessé válhattak meghatározni magánéleti és szakmai céljaikat, rendszerezni az ezen célok eléréséhez szükséges tevékenységeket.

-      További módszerek CSOPORTOS fejlesztések révén nyújtottak szakmai segítséget a résztvevőknek (ismeretátadás, szituációs gyakorlatok, prezentációk gyakorlása, érzékenyítés révén).

A bevont célcsoporttagok az új ismertek és készségek birtokában képessé váltak életképes vállalkozás létrehozására, működtetésére. Magabiztosságuk erősödött, vezetői kompetenciáik fejlődtek ennek köszönhetően az üzleti életben is megállhatják a helyüket, képesek lesznek hatékonyan kommunikálni érdekeiket és céljaikat.

A közös munka során fejlődött az önkifejezési, együttműködési, prezentációs, szervezési és irányítási készségük, motivációjuk erősödött a társadalmi felelősségvállalás iránti elkötelezettségük nőt (célcsoport és a szakemberek visszajelzései).

A fejlesztési folyamatot két mentor segítette, akik összesen 234 órányi mentorálást végeztek a program során. Tevékenységükről mentori naplót vezettek, melyben feltüntetésre került a mentorálás időpontja, helyszíne, a mentorált kódja, és a tanácsadás összefoglalója.

 

5. Mutassa be azon tevékenységeket és módszereket, amelyek segítségével a fiatalok megismerték az innovációs környezet sajátosságait, annak résztvevőit.

MŰHELYMUNKÁK, ELŐADÁSOK, ÉS WORKSHOP-okon keresztül interaktív módon formálódott a résztvevők vezetői szereptudata, illetve ezen keresztül megismerkedhettek az innovációs szemlélettel, az ahhoz szükséges gondolkodási móddal. A műhelymunkák keretében fejlődhetett a kreativitásuk, a probléma megoldási készségük és a döntésképességük. A műhelymunkák végére felállításra került egy komplex üzleti modell, amely alapján a bevont fiatalok képesek lehetnek saját ötleteikből építkezni.

Workshopok keretében a résztvevők betekintést nyerhettek a startupok világába, megismerkedhettek olyan meghatározó folyamatokkal, amelyek a folyamatos innováció és értékteremtés alapjait képezik. A workshopokon előadóként résztvevő szakemberek elismert képviselői a start-up világnak, személyiségük pozitív mintát szór a résztvevőkre.

 

6. Mutassa be azon tevékenységeket és módszereket, amelyek elősegítették a résztvevő fiatalok ön-menedzselő, innovációs és vezetői készségeinek fejlődését.

A programba bevont célcsoporttagok két stratégiai fejlesztési módszer révén szerezhették meg azokat a kompetenciákat, melyek innovatív képességeiket fejleszthették, illetve szakmai mederbe terelhették a társadalmi felelősségvállalás figyelembevételével.

Ezek a módszerek:

-      elsősorban a személyes EGYÉNI kompetenciák feltárása és fejlesztése (egyéni MENTORÁLÁS, személyes konzultációk révén). Itt kiemelném az önérvényesítés, ön-menedzselés jelentőségét, e képesség elsajátításával ugyanis a fiatalok képessé válhattak meghatározni magánéleti és szakmai céljaikat, rendszerezni ezen célok eléréséhez szükséges tevékenységeket.

-      További módszerek CSOPORTOS fejlesztések révén nyújtottak szakmai segítséget a résztvevőknek (ismeretátadás, szituációs gyakorlatok, prezentációk gyakorlása, érzékenyítés révén).

 

7. Mutassa be azon tevékenységeket és módszereket, amelyek segítségével a résztvevő fiatalok személyiségfejlesztése, valamint az innovációs környezet által támasztott kihívások során keletkezett problémák (konfliktus, siker-kudarcélmény, stb.) feldolgozása megtörtént.

Az életünk navigációja műhelyfoglalkozás segítette a résztvevőket önmenedzselésük fejlesztésében, melynek segítségével a résztvevők könnyebben meg tudták fogalmazni céljaikat, meg tudták határozni a célokhoz szükséges megvalósítási lépéseket, melynek köszönhetően önmagukat is meg tudják valósítani. Definiáltuk, merre van az irány, hogy juthatnak el oda, milyen motivációs bázissal rendelkeznek és sorra vettük azt is, hogy milyen akadályokra számíthatnak, és hogy azokat hogyan lehet elhárítani.

INNOVÁCIÓS KIHÍVÁSOK módszertana: elméleti összefoglaló, egyéni és kis csoportos feladatmegoldások. A szituációs feladatokon túl egyéni feladatmegoldások és prezentációk készítése útján fejlesztik készségeiket. Célja: Az innovációs környezet által támasztott kihívások során az esetleges kudarcok, frusztrációk és konfliktusok kezelése elméleti ismeretek segítségével és egyéni gyakorlati praktikák, megoldások keresésével, tudatosításával.

 

8. Mutassa be a program során a résztvevők számára biztosított mentorokat, az általuk nyújtott mentori szolgáltatást.

SÁNDOR TÍMEA mentor

Tanulmányai Módszer specifikus továbbképzés coaching területen (életvezetési és business coaching egyéni- és csoportvezetés), Ph.D. képzés Munka és Szervezetpszichológia, Emberi erőforrás tanácsadó, Pszichológus, Viselkedéselemző

Szakmai tapasztalat Szervezetfejlesztési tanácsadó és tréner multinacionális vállalati környezetben Humánpolitikai csapat szervezetfejlesztési koordinálása (toborzás, kiválasztás, beillesztés, teljesítményértékelés, karriertervezés), Tréningek,- workshopok, egyéni fejlesztések

 

NAGY LÁSZLÓ mentor

Tanulmányai jogász, workshop facilitátor, szervezetfejlesztő, közösségi animátor, mediátor, esélyegyenlőségi referens, „CO” vezető

Szakmai tapasztalat mentor, Kulcsszakértő (önkéntes tevékenység módszertanfejlesztő), koordinátor Nemzeti Tehetségprogram_2016

Tevékenységükről mentori naplót vezettek, melyben feltüntetésre került a mentorálás időpontja, helyszíne, a mentorált kódja, tanácsadás összefoglalója.

 

1. Mutassa be, hogyan segítette a megvalósult program a hazai tehetségek és a tehetséges határon túli magyar, továbbá a külföldi programokban résztvevő magyar fiatalok közötti kapcsolatépítést.

A programba 1 fő erdélyi magyar fiatal tehetség került bevonásra. A workshopok és a műhelyfoglalkozások során kialakult személyes kapcsolatokon alapulnak a jövőbeli tapasztalatok cseréje, üzleti együttműködések formálódása. A multikulturális értékek megosztása rendkívül sokat kamatoztat olyan problémák megoldásánál, melyek partikuláris szinten nem tudtak megoldódni az eltérő társadalmi szokások, értékek kialakulása miatt.

Kiemelt célunk volt, hogy a bevont fiatalok elsajátítsák a tudatos kapcsolatépítés módszereit, ugyanis a kapcsolati tőke az egyik legfontosabb tényező az üzleti világban.

Az utánkövetési időszakban (2018.07.01-2019.06.30) nagy hangsúlyt helyezünk a személyes tapasztalatcserére Erdély területén az egyesület által biztosított tapasztalatcsere utazás által.

 

2. Mutassa be, hogyan erősítette a megvalósult program a résztvevő fiatalokban a társadalmi felelősségvállalást.

A megvalósítás során azt szerettük volna elérni, hogy a jövő tehetséges vezetői újfajta megközelítésben, innovációra nyitottan álljanak hozzá a társadalmi felelősségvállalás kérdéseihez, vezetési stílusuk elméleti és gyakorlati szinten is tükrözze ezt és az itt szerzett ismereteket be tudják építeni a mindennapi munkájukba, életpályájukba

1 ÉRZÉKENYÍTÉS a bevont célcsoporttagok részére olyan szituációs gyakorlatokat fejlesztettünk ki, amelyek lehetőséget adnak a résztvevőnek, hogy megtapasztalják a hátrányos helyzetűek mindennapos „küzdelmét” a társadalomban. Meghívtunk olyan vendégeket foglalkozásainkra, akik fogyatékos, vagy más hátrányos helyzetű társadalmi csoporthoz tartoznak, vagy annak tagjaival foglalkoznak

2 ÉLMÉNYNAPOK a program ideje alatt 3 alkalommal élménynapot szerveztünk olyan intézményekben, ahol gondot fordítanak az esélyegyenlőség megteremtésére

3 TRÉNINGEK kommunikáció, döntéshozatal, társadalmi- szociális érzékenység, asszertivitás és konfliktuskezelés

 

3. Összegezze a pályázati támogatásból megvalósult kiegészítő tevékenységek tapasztalatait.

1. WORKSHOP SZERVEZÉSE (3 alkalommal)

A tervezett programsorozat olyan tevékenységeket foglalt magában, amelyek a célcsoport igényeire épültek. A különböző, egymásra épülő workshopok és előadások hozzájárultak a fiatalok ismereteinek bővítéséhez, kapcsolati hálójuk szélesítéséhez. Visszajelzéseik, melyeket a műhelyfoglalkozások keretében, valamint az egyéni konzultációk során mondtak el, fontos visszajelzéssel szolgáltak az Egyesületnek a program továbbvitele tekintetében.

A megvalósult workshopok és nyilvános prezentációk hozzájárultak a fiatalok társadalmi felelősségvállalása területén megszerzett ismereteikhez, a vállalkozói környezetben megtett első lépéseik sikerességéhez, valamint a folyamatos innováció fenntartásához, amely elengedhetetlen tényező a startup fázis elhagyását követően is. A workshop-ok lehetőséget nyújtottak a résztvevők közötti kapcsolatépítésre és ezáltal a közösségépítésre, amelyben a hasonló gondolkodású fiatalok motiválóan hatnak egymás tevékenységeire.

A workshopok alkalmával olyan példaértékű előadok jelentek meg, akik már önmagában a személyiségükkel alkalmasak a pozitív példa átadására. Előadásuk olyan motivációt képes közvetíteni, amely hosszútávon befolyásolja az érdeklődők hozzáállását a témához.

 

2. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

A nyilvánosság biztosítása révén lehetőségük volt a résztvevőknek bemutatni ötleteiket, képességüket, lehetőségük volt tesztelni prezentációs képességüket, önbizalmukat.

Ennek érdekében olyan prezentációs előadássorozatot indítottunk, melyen a résztvevők tesztelhették, hogyan reagálna egy „befektető” a prezentációra.

A nyilvánosság biztosítása révén összekapcsolható a startuper és a potenciális befektető.

Nyilvánosság biztosításának eszközei

-      előadások (nyilvános prezentációk) 2 alkalom/program;

-      sajtóközlemények összesen 6 db/program;

-      honlap fenntartása és folyamatos frissítése;

-      összefoglaló kiadvány elkészítése;

-      fotók, videók közzététele;

 

5. Amennyiben a pályázat során megvalósított program a tervezetthez képest megváltozott, mutassa be az eltérést, és indokolja a módosítás oká!

A programok időbeni (műhelyfoglalkozások, workshopok, nyilvános prezentációk) ütemezése változott programidőszakon belül, figyelembe véve a célcsoport érdekeit, iskolai elfoglaltságát és a célközönség felkutatását a workshop-ok megszervezése tekintetében.

Egyéb változás a programok megvalósítása tekintetében nem volt, a pályázat elemei a szakmai terveknek megfelelően valósult meg.

 

6. Amennyiben az indikátor táblázatban a tervezett/vállalt és a megvalósult adatok között eltérés van, röviden indokolja a változás okát!

1. A programban részt vett fiatalok száma összesen:

- eredeti vállalás: 25 fő

- megvalósult: 45 fő

 

1.a. ebből a fiú/férfi kiemelkedően tehetséges fiatalok száma:

- eredeti vállalás: 15 fő

- megvalósult: 19 fő

 

1.d. ebből a 14-20 év közötti kiemelkedően tehetséges fiatalok száma:

- eredeti vállalás: 15 fő

- megvalósult: 28 fő

 

1.e. ebből a 16-35 év közötti kiemelkedően tehetséges fiatalok száma:

- eredeti vállalás: 10 fő

- megvalósult: 17 fő

 

Magasabb számú jelentkezőt vontunk be a minimum létszámhoz képest tekintetbe véve az esetleges lemorzsolódásokat.
 


 
Életfa Művészeti Műhely