Tájékoztató a civil szervezeteket terhelő - beszámolóikkal kapcsolatos - letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségről
 A civil szervezetek képviselői pontosan tudják, hogy az adott üzleti év zárásaként beszámoló készítési kötelezettség terheli őket. Lényeges azonban hangsúlyozni, hogy a civil szervezeteknek a beszámolóikkal kapcsolatos kötelezettségük - azok elkészítésén és a jóváhagyásra jogosult szervvel való elfogadtatásán túl - az is, hogy azokat megküldjék az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) részére letétbe helyezés és közzététel céljából. Mindezen kötelezettséget az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Ectv.) 2.§ 6. pontja, valamint 30. § (1) bekezdése rögzíti.

Fontos kiemelni, hogy mindezen kötelezettség csupán a Magyarországon - bíróság által - nyilvántartásba vett civil szervezeteket terheli. Civil szervezetnek minősül ezen kötelezettség tekintetében az egyesület (ide nem értve a pártot), valamint az alapítvány. Egyesületi formában működhetnek például a szövetségek, szakszervezetek, sportegyesületek, alapcél szerint vallási tevékenységet végző egyesületek vagy a polgárőr szervezetek is.

A nyilvántartásba vett civil szervezeteknek a jóváhagyásra jogosult szerv által elfogadott beszámolóját minden esetben el kell küldenie eredetben vagy hitelesített másolatban az OBH részére. Azoknak a civil szervezeteknek, amelyek közhasznú tevékenységet folytatnak és egyben közhasznú szervezeti minősítéssel nyilvántartásba vételre is kerültek Magyarországon, az elfogadott beszámoló mellett annak közhasznúsági mellékletét is meg kell küldeniük. A közhasznú tevékenységet folytató és a cégnyilvántartásba Nonprofit Kft. formában bejegyzett gazdasági társaságok nem minősülnek civil szervezeteknek, így a beszámolóikkal kapcsolatban nem terheli őket letétbe helyezési és közzétételi kötelezettség.

Említésre került a jóváhagyásra jogosult szerv általi elfogadás a beszámolókkal kapcsolatban. Ezen szerv az egyesületeknél a taggyűlés, közgyűlés vagy küldöttgyűlés; az alapítványoknál pedig a kezelő szerv vagy szervezet (kuratórium).

A jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a beszámolók és közhasznúsági mellékletük megküldésére kizárólag papír alapon van lehetőség a 1363 Budapest, Pf. 24. postacímre.

Az OBH a civil szervezetek beszámolóinak és esetleges közhasznúsági mellékletének a közzétételérőldíjmentesen intézkedik.

A civil szervezeteknek a beszámolóikkal kapcsolatos letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségüknek minden év május 31. napjáig kell eleget tenniük. Amennyiben a civil szervezet bármilyen okból ezen határidőn belül nem tud eleget tenni a kötelezettségének, akkor azt további egy évig még pótolhatja. Ezen határidő elmulasztását követően azonban a civil szervezettel kapcsolatos nyilvántartást vezető bíróság törvényességi ellenőrzés céljából értesítést küld az ügyészség részére.

Példa a 2012. évre vonatkozó beszámoló megküldésével kapcsolatban:

„A civil szervezetek a 2012. évre vonatkozó beszámolók letétbe helyezésével és közzétételével kapcsolatos kötelezettségüknek 2013. május 31. napjáig kötelesek eleget tenni.

Amennyiben ezen határidőt elmulasztja a civil szervezet, akkor ennek teljesítésére rendelkezésre álló határidő utolsó napja 2014. május 31.”

Fontos kiemelni, hogy az OBH kizárólag azon beszámolók őrzését és kezelését végezheti, melyek esetében a beküldő szervezet pontos azonosítása (nevének és nyilvántartási számának Országos Névjegyzék alapján történő ellenőrzése révén) elvégezhető és ez alapján az érintett szervezet beszámoló letétbe helyezési kötelezettsége is megállapítható. Mindezekre figyelemmel célszerű a beszámoló megküldése előtt ellenőrizni, hogy a szükséges azonosító adatok a beszámolóból megállapíthatóak-e, illetőleg azok összhangban vannak-e az Országos Névjegyzékben az adott civil szervezetre közzétett adatokkal. Amennyiben a szervezet elnevezése, nyilvántartási száma, vagy egyéb azonosító adata tekintetében – bármely okból – eltérés tapasztalható, a nyilvántartásba vételről rendelkező törvényszéken kell a civil szervezetnek kezdeményeznie a nyilvántartási adatok tekintetében a változásbejegyzési eljárást, vagy az adatok pontosítását, javítását, figyelemmel arra, hogy az Országos Névjegyzék a törvényszéki nyilvántartási adatokból épül fel és az OBH az azonosítást ezen adatbázis alapján végzi.

Lényeges kiemelni, hogy a letétbe helyezéssel egyidejűleg a civil szervezet, ha saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettsége kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A civil szervezetnek a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig kell biztosítania.

Az OBH részére megküldött beszámolók a www.birosag.hu internetes elérhetőségen a Civil szervezetek és alapítványok névjegyzéke megjelölés alatt - a civil szervezet nevének keresőbe történő beírásával a részletes adatok között – érhetők el és tölthetők le a közzétételt követően.

A civil szervezetek működését érintő jogszabályok módosulnak a közeljövőben, amelyek jelentősen érintik  e szervezetek működését, törvényi kötelezettségeit. A könnyebb eligazodás  és a határidők pontos betartása érdekében az alábbiakra szükséges a figyelmet felhívni.

 

1. Közhasznú szervezetek 

Civil törvény rendelkezéseire tekintettel közeledik az a véghatáridő, amíg a 2012. január 1-je előtt közhasznúvá, vagy kiemelkedően közhasznúvá minősített szervezetek kezdeményezhetik a Civil törvény szerinti közhasznú szervezetkénti nyilvántartásba vételüket. Erre 2014. május 31-ig van mód. Az érintett civil szervezetek 2014. május 31-ig kezdeményezhetnek változásbejegyzési eljárást a nyilvántartó törvényszék előtt.

Ugyanezen határidőig a közhasznúság feltételeként – az Országos Bírósági Hivatalnál (1363 Budapest, Pf.24.) letétbe kell helyezniük 2012. és 2013. évi beszámolójukat is.

 

A beszámolók beadásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat ide kattintva találja >>>

 

Fontos hangsúlyozni, hogy ezen határidőt követően csak a Civil törvény szerint közhasznúként elismert szervezet  jogosult a közhasznú megjelölés használatára, és az ezen jogálláshoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére.

 

2. A civil szervezet jogi személyiségű szervezeti egységei

Amennyiben a civil szervezet rendelkezik jogi személyiségű szervezeti egységgel, a Civil törvény módosuló szabályai szerint 2014. január 1-től e szervezeti egység is köteles beszámolót készíteni és azt az „anyaszervezettel” azonos módon letétbe helyezni.

 

3. Az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépése

A 2014. március 15-én hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv szabályai jelentősen módosítják a civil szervezetek, különös tekintettel az alapítvány létesítésére és működésére vonatkozó rendelkezéseket. A 2014. március 15-ét követően  újonnan létrejövő civil szervezeteket már ezen új szabályok alapján lehet csak létrehozni. Az új Ptk.  hatálybalépésekor a nyilvántartásba már bejegyzett, vagy bejegyzés alatt álló egyesület és alapítvány is köteles a létesítő okiratát úgy módosítani, hogy az megfeleljen az új kódex rendelkezéseinek, ezen kötelezettséget elegendő azonban teljesíteni az ezt követő első létesítő okirat módosítás alkalmával, de legkésőbb 2016. március 15-ig.

 
 

A civil szervezetek beszámolóinak az elkészítésével és azok közzétételével kapcsolatos lényeges rendelkezéseket tartalmaznak az alábbi jogszabályok:

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény

A számvitelről szóló

A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló

A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről

 
Forrás: http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/tajekoztato-civil-szervezeteket-terhelo-beszamoloikkal-kapcsolatos-letetbe-helyezesi-es-kozzeteteli
 
Életfa Művészeti Műhely