Kérdések-Válaszok a Nemzeti Együttműködési Alap „Civil szervezetek támogatása 2013” című pályázat tekintetében
 
  Feltett kérdések EMET válasza
1. 2014-ig ha nem változtat közhasznú jogállásán a pályázó szervezet, pályázhat-e a mai állapot szerint? A pályázat benyújtása független a közhasznúságtól, tehát akár közhasznú, akár nem közhasznú jogállású szervezet nyújthat be pályázatot.
2. A 3000.- Ft-os pályázati díjról küld-e számviteli bizonylatot a Támogatáskezelő? Igen, a pályázati díj befizetéséről a szervezet számlát kap.
3. A Civil Információs Portálra felkerülhetne-e egy ingyenesen letölthető kettős könyvviteli szoftver? Nem,  a hivatalos honlapon az Alappal kapcsolatosan kizárólag közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat tehető közzé, melynek közzétételét jogszabály előírja.
4. A közhasznú jogállás elvesztésével kizárásra kerül a pályázásból? Nem feltétele a pályázat benyújtásának a közhasznú jogállás.
5. A pályázatok formai ellenőrzése során van lehetőség hiánypótlásra?  A pályázatok formai ellenőrzést követően nincs lehetőség hiánypótlásra.
6. A Tanács- és Kollégium tagok akkor is összeférhetetlensége akkor is fennáll, ha lemondanak? A 2011. évi CLXXV. törvény (civil tv.) 67. § (1) E törvény alkalmazásában a civil szervezet a Tanács tagjának, a kollégium tagjának, és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény (a továbbiakban: Knyt.) szerinti döntés-előkészítésben közreműködő személynek az érdekeltségi körébe tartozik, ha
a) a tag, illetve a döntésben közreműködő személy vagy ezek közeli hozzátartozója
aa) az alapítvány alapítója, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a civil szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
ab) a civil szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) a tag tekintetében az a) pontban foglalt feltételek a vizsgált időpontot megelőző három éven belül bármikor fennálltak.
Amennyiben a Tanács, ill. a kollégium tagja lemond a civil szervezetben betöltött tisztségéről, az összeférhetetlenség még 3 évig fennáll.
7. Amennyiben a szervezet elmúlt évben alakult, idén nyújthat be pályázatot? A NEA-13-M pályázati kiírás 12.1. pontja értelmében a 2011.12.31-ig jogerősen nyilvántartásba vett szervezetek nyújthatnak be pályázatot.
8. Amennyiben a tagságtól nem tagdíjat kérnek, hanem adományozási szerződést kötnek velük, akkor ez törvényes eljárás-e ahhoz, hogy megigényeljék az ezután normatívan járó 5 %-os támogatást? A 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet 12.§(3) értelmében ha a támogatási igényhez mellékelt, a támogatási igény benyújtását megelőző évre vonatkozó számviteli beszámoló alapján a civil szervezet adományban részesült, a civil szervezet jogosult az adományhoz kapcsolódóan működési támogatásra.
9. Amennyiben egy szervezet nem a legszerencsésebb módon választott kollégiumot, akkor lehet-e ezen változtatni?  A pályázati kiírás 5.3. pontja értelmében lehetőség van más kollégiumhoz beadni a pályázatot, mint korábban. A tevékenységi kört éven belül változtatni nem lehet, azonban a jelen kiírás a 2013-as tárgyévre vonatkozik, ezért lehetőség van a megelőző pályázati programhoz képest eltérő kollégiumhoz beadni a pályázatot. Kollégiumváltás esetén új regisztrációs nyilatkozatot beküldése szükséges, amennyiben a szervezet fő tevékenységi köre a korábbiakhoz képest megváltozott. A 2013-as szakmai pályázatokat ugyanahhoz a kollégiumhoz lehet majd beadni, amelyikhez a 2013-as működési pályázatot beadták.
10. Amennyiben idén már beküldték a regisztrációs nyilatkozatukat, akkor kell-e még másikat is beküldeni a pályázatok benyújtása előtt?  Regisztrációs nyilatkozatot egy évben elegendő egyszer beküldeni, ha nem történt adatváltozás, akkor nem kell újra. Kollégium váltás esetén szükséges új regisztrációs nyilatkozatot benyújtani (tevékenységi kört kell módosítani).
11. Az 50 millió Ft feletti bevétellel rendelkezők pályázhatnak-e szakmai pályázatokra ill. egyedi támogatási kérelemre? A 2011. évi CLXXV. törvény (civil tv.) 57. § (1) értelmében az Alap terhére csak visszatérítendő működési támogatás nyújtható azon közhasznú jogállású civil szervezetnek, amely a pályázat megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti évben beszámolóval igazolható éves bevétele eléri vagy meghaladja a miniszter rendeletében meghatározott értéket (50 millió Ft). 
12. Hogyan lehet pályázatot benyújtani a NEA-ban? Kizárólag elektronikus pályázatot lehet beadni az EPER-ben.
13. Egy alapítvány, amennyiben családi napközit tart fenn, megkapja a normatív támogatást, ez nevesített működési támogatásnak számít-e? Nem számít nevesített működési támogatásnak. A 2011. évi CLXXV. törvény (civil tv.) 59. § (3) értelmében nem jogosult az Alapból működési támogatásra az a civil szervezet, amely a pályázat kiírásának évében a költségvetési törvényben nevesítve részesül működési célú támogatásban.
14. Hány évig kell ugyanahhoz a kollégiumhoz pályázni, lehet-e módosítani közben? Egy éven belül csak az először választott kollégiumhoz lehet pályázatot benyújtani.
15. Hova fordulhatok, ha az EPER-rel kapcsolatos fejlesztési ötletem van? Kérjük, jelezze ötletét a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd. email címen.
16. EPER regisztráció mikor szükséges? Amennyiben pályázatot szeretne benyújtani a NEA-ban, és még nincs regisztrálva az EPER-ben.
17. EU pályázati támogatás is bevételnek minősül-e? Igen.
18. Helyszíni szemle vagy ellenőrzés esetén, ha több helyen egyszerre fut a program, kell-e mindenhol meghatalmazott? Helyszíni ellenőrzés során a dokumentáció tárolása egy helyen javasolt. A helyszíni ellenőrzést megelőzően az EMET a Kedvezményezettet írásban tájékoztatja az ellenőrzés módjáról, s a szükséges dokumentumokról.
19. Hogyan küldi ki az EMET az értesítéseket? Az elektronikus pályázatokhoz kapcsolódóan kizárólag elektronikus értesítéseket küldünk, a felszólításban szereplő határidő a kiküldés utáni napon kezdődik.
20. Kötelező munkavállalót alkalmazni a pályázat benyújtásához? Nem.
21. Mi történik, ha a pályázó szervezetnek köztartozása van? A NEA-13-M pályázati kiírás 17. pontja értelmében a folyósításra kerülő költségvetési támogatásból a költségvetési támogatásban részesülő szervezetet terhelő köztartozás összege visszatartásra kerül és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírásra kerül. Felhívjuk a figyelmet, hogy a beszámolási kötelezettsége a teljes megítélt összeg vonatkozásában fennáll, így az a visszatartott költségvetési támogatásnak megfelelő összegű köztartozásra is kiterjed.
22. Mi a helyzet abban az esetben, ha külföldi bankszámla esetén nem állít ki inkasszó levelet a pénzintézet? Külföldi bankszámla esetén, amennyiben a pénzintézet nem állít ki  inkasszó levelet (felhatalmazás azonnali beszedési megbízásra), úgy egy nyilatkozatot kell kérni a pénzintézettől ennek tényéről.
23. Melyek a külföldi devizába történő átváltás lehetőségei, és milyen dokumentum benyújtása szükséges? Az átváltási árfolyamon van lehetőség a költségeket elszámolni. Lehetőség van MNB árfolyamon való számításra is. Átváltás esetén be kell küldeni az átváltási jegyzék hitelesített másolatát. 
24. Külföldi előadó útiköltségének elszámolása hogyan történhet? A részvételről való igazolás, valamint az útiköltség számla és a kifizetést igazoló bizonylat  benyújtása szükséges.
25. Mikor van lehetőség módosítási kérelmet benyújtani? Módosítási kérelem benyújtására szerződéskötés előtt is van lehetőség, szerződéskötés után pedig a projektidőszak végéig lehet módosítani az EPER-ben benyújtott kérelem formájában.
26. 2013-as működési támogatás esetén mekkora az igényelhető és elnyerhető legmagasabb összeg? 4.000.000 Ft.
27. Egy pályázó szervezet benyújthat-e 2 különböző kollégiumhoz pályázatot? Egy költségvetési éven belül nem lehet több kollégiumhoz pályázatot benyújtani, kizárólag a főtevékenységi kör kollégiumába adható be pályázat.
28. Egy pályázó egy évben benyújthat-e 2 működési pályázatot? Egy pályázó egy évben kizárólag 1 működési pályázatot nyújthat be. 
29. A működési pályázat esetében van minimum igényelhető összeg? Igen, 250.000 Ft.
30. Van-e lehetőség határon túli civil szervezetekkel való közös pályázat benyújtására? Működési kiírás esetében nincs. Szakmai pályázat esetén lehetőség van konzorciumban megvalósítani a programot 1 hazai illetve 1 vagy több határon túli civil szervezet közreműködésével. A pályázatot benyújtók köre kizárólag a magyarországi nyilvántartásba vett civil szervezetek lehetnek. Amennyiben a pályázó szervezet konzorciumi partner(ek) közreműködésével valósítja meg a szakmai programot, úgy a konzorciumi partner(ek) nevére és címére (székhelyére) kiállított számlák és egyéb számviteli bizonylatok is elszámolhatóak a támogatás terhére, de ebben az esetben az konzorciumi megállapodást mindenképpen csatolni kell a pénzügyi elszámoláshoz is. (Együttműködési szándéknyilatkozat benyújtása a szerződéskötéshez szükséges)”
31. Az EMET milyen formai ellenőrzést végez? A formai bírálat szempontjait tartalmazza a pályázati kiírás és útmutató.
32. Normatív támogatás esetén bírálat nélkül, a beérkezés sorrendjében kell az igénylőket kielégíteni a 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet szerint. Azonban, ha a normatív támogatás a nyertes működésieknek adható, meg kell várni a kollégiumi döntést, így a beérkezés sorrendje a kollégiumi döntés függvénye közvetett módon? A kollégium döntését követően osztható ki a normatív kiegészítés, de a beérkezés sorrendje az EPER-ben a véglegesítés időpontja.
33. Normatív támogatást csak nyertes működési pályázók kaphatnak? Igen, a normatív támogatás a nyertes pályázóknak megítélt támogatási összeg része. Az adományhoz kapcsolódó normatív kiegészítés része a működési támogatási igénynek. Amennyiben a pályázathoz mellékelt, a pályázat benyújtását megelőző évre (2011-re) vonatkozó számviteli beszámoló alapján a civil szervezet adományban részesült, a civil szervezet jogosult az adományhoz kapcsolódóan –az adomány összegének 5%-áig – működési támogatásra. 
34. Hogyan történik az önkéntes munkatevékenység elszámolása, illetve önrészként való beszámítása? A szükséges saját forrás biztosítása történhet természetben – különösen a közérdekű önkéntes munka  igazolásával – vagy készpénzben. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény szerinti közérdekű önkéntes munka egy órára jutó értékének számításánál a mindenkori kötelező legkisebb havi munkabér százhatvanad részét (a pályázat kiírásakor ez óránként 581,25 Ft) kell figyelembe venni a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése alapján.
35. Hogyan történik a pénzforgalom arányosítása a támogatási időszakra vonatkozóan? Csak a támogatási időszakban felmerült költségek számolhatók el. (Ha egy szolgáltatásról szóló számviteli bizonylat pl. 03.16.-04.15. időszakra szól, de a projektidőszak vége 03.31., akkor a számláról elszámolható költség a teljes összeg 16/31-ed része.
36. A régebbi számláimat tudom archiválni a rendszerben? A bizonylatok archiválására jelenleg nincsen lehetőség, kérjük, használja a szűrés funkciót (bizonylat kelte >ÉÉÉÉ.HH.NN).
37. Regisztrációs nyilatkozatot mindenképpen aláírva, papíralapon kell beküldeni? Igen, a pályázó szervezet képviselőjének (együttes aláírás esetén képviselőinek) cégszerű aláírásával ellátva. 
38. Szakmai ellenőrzést a beszámolás tekintetében a kollégiumok végzik? Igen, a beszámoló ellenőrzését a Támogatáskezelő végzi. Hiányosság esetében előterjeszti a beszámolót a Kollégium részére.
39. Számlacserére van-e mód az elszámolás során? Amennyiben a benyújtott számla elutasításra kerül, úgy más számlát ugyanarra a költségvetési tételre nem lehet benyújtani.
40. Ugyanazon pályázathoz kapcsolódó normatív és nem normatív pályázati összeg 1 költségvetésben is számítódhat, vagy külön-külön kell benyújtani a költségvetést? A működési pályázat része a normatív kiegészítés, a pályázaton igényelt összegbe bele kell számítani.
41. Előleget lehet-e igényelni? Nem. A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor, elő- vagy utófinanszírozás formájában. Előfinanszírozásra vonatkozó igényt a pályázatban kell jelölni.
42. Mikor kell bejelenteni a pályázathoz kapcsolódó, illetve a civil szervezetet érintő változásokat? A projektidőszak alatt változásbejelentés benyújtható az EPER-ben, "Módosítási kérelem" formájában. Az egyéb érdemi változásokat 8 napon belül kérjük bejelenteni.
43. Mi a visszatérítendő támogatás elszámoltatásának és számon kérhetőségének menete? A visszatérítendő támogatás esetében a visszafizetési határidőt  kollégiumi döntés határozza meg és a támogatási szerződés tartalmazza. Előfinanszírozott támogatásként kell elszámolni az összeggel.
44. Mi az az e-pályázat? E-pályázat = internetes pályázat. Pályázni kizárólag Interneten, az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren (EPER) keresztül lehetséges.
45. Miért van szükség a szervezet regisztrálására az EPER-ben? Mert internetes pályázatot beadni csak a regisztrációs eljárás lefolytatása után lehet.
46. Hol kaphatok információt a regisztrációval kapcsolatban? Információt az www.eper.hu és a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd. címen, valamint a pályázati felhívásban megjelölt helyeken kaphat.
47. Hogyan regisztráljak? A regisztrációs oldal kitöltése, és a "Regisztráció" gombra történt kattintás után a "Sikeres regisztráció" üzenetet kapja.     Ezután a megadott e-mail címre érkezik egy üzenet, melyben lesz egy internet cím, melyre (72 órán belül) kattintva aktivizálhatja a regisztrációt. Ezen eljárásra az elgépelt e-mail címek kiszűrése, illetve a szándékosan más e-mail címét használók kizárása miatt van szükség.  Abban az esetben ha nem kap ilyen üzenetet, nagy valószínűséggel elgépelte az e-mail címet.    Ezen lépések sikeres megtétele után a regisztráció sikeres, a megadott felhasználónévvel és jelszóval be tud lépni az EPER-be.
48. Kinek a nevében kell regisztrálni? A rendszerben mindig a pályázatot benyújtó szervezet nevében kell regisztrálnia. A pályázók lehetséges körét mindig a pályázati felhívás határozza meg.
49. A szervezet regisztrálása után megkezdhető a pályázat(ok) beadása?  Igen. A regisztráció aktiválása után már lehetősége van pályázat beadására, azonban ne felejtse el megküldeni a regisztrációs nyilatkozatot, valamint befizetni az esetleges pályázati kiírásban és/vagy útmutatóban meghatározott díjat a kezelőszervezet számlaszámára, legkésőbb a megpályázni kívánt kategória beadási határidejéig.  A beadott pályázat érvényességi ellenőrzésénél vizsgáljuk a nyilatkozatot és a díj befizetését.
50. A pályázó szervezetnek elég egyszer  regisztrálnia magát? Igen. Egy szervezetet csak egyszer kell regisztrálni a rendszerben.
51. Milyen díjakat kell fizetnem a pályázat beadásáért? A pályázat benyújtásának feltétele a költségtérítés (pályázati díj) átutalása. Ennek összege 3.000,- Ft, azaz háromezer forint. A költségtérítést legkésőbb a pályázati beadási határidő végéig kell befizetni, be nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után.
52. Kihez fordulhatok EPER technikai kérdésekkel? Kérjük, feltétlenül olvassa el az EPER felhasználói kézikönyvét, ha ez után is fennáll még a kérdése, akkor segítséget kaphat a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd. e-mail címen.
53. Az adataim feltöltése és sikeres regisztráció után mi a következő lépés? A regisztrációt követően a pályázó köteles a pályázatkezelőnek benyújtani az EPER-ből kinyomtatható regisztrációs nyilatkozat cégszerűen aláírt egy eredeti példányát, valamint be kell fizetnie a felhívásban és/vagy az útmutatóban meghatározott díjat a kezelőszerv számlaszámára. Amennyiben a kitöltött regisztrációs lapot nem tudja egyből kinyomtatni (pl. nincs nyomtató ahhoz a géphez kötve), azt később is megteheti a Reg.nyilatkozat menüpontban, a lényeg, hogy a pályázat beadási határidejéig azt a fentiek szerint postára adja.
Az EPER rendszerbe történő belépés után a "Pályázati kategóriák" menüpontra kattintva találja az aktuális pályázati kiírásainkat, itt kezdheti meg a pályázatinak elkészítését is.
54. Elfelejtettem a jelszavamat. Mit tegyek? A belépő felületen kattintson az elfelejtett jelszó gombra és kövesse az utasításokat az új jelszó igényléséhez.
55. Hol tudom megváltoztatni a jelszavamat? A jelszavát a belépés után a Jelszó, felhasználónév módosítása menüpontban változtathatja meg.
56. A regisztrációnál kaphatok előzetes információt a regisztráció alkalmával kitöltendő adatokról? A regisztráció megkezdésekor végiglapozhatja az összes fület (Általános, Alapadatok, Címadatok, Banki adatok, Információs adatok és Nyilatkozatok), sárga háttérrel jelöltük a kötelezően kitöltendő adatokat. Egyéb segítséget a felhasználói kézikönyv és a súgó tartalmaz.
57. Ha valamit nem töltök ki, akkor is regisztrál a rendszer? Sikeres regisztráció csakis a kötelező mezők kitöltésével lehetséges. Amennyiben bármelyik adat kitöltése nem, vagy nem megfelelően történik és erre vonatkozóan ellenőrzést tudtunk beépíteni (pl. karakterek száma, formátuma, bankszámla és adószám helyessége), abban az esetben a rendszer figyelmezteti a regisztráló személyt. Adatmódosításra az EPER-be belépve a Saját adatok menüpontban bármikor van lehetősége.
58. Hozzáférhet bárki más a szervezet által megadott adatokhoz, meg tudja azokat változtatni? Nem, csakis a regisztrációkor megadott felhasználónév és jelszó ismeretében lehetséges a belépés. Ezért nagyon fontos, hogy illetéktelenek kezébe ne kerülhessen felhasználóneve és jelszava. (Ez alól kivételt képeznek a szervezet nyilvános adatai, de azokat sem tudja illetéktelen módosítani).
59. Meg tudom-e változtatni a saját adataimat, ha bármi változás történt? A regisztrációkor megadott adatokat a belépés után a Saját adatok menüpont alatt változtathatja meg. Egyes adatok módosításakor (pl. név, székhely) a rendszer figyelmeztetni fogja Önt, hogy az adatváltozás életbe lépéséhez új regisztrációs nyilatkozatot kell beküldenie a Pályázatkezelőhöz. Kérjük, hogy ezt a változtatás után rögtön küldje meg számunkra a naprakész adatbázis érdekében.
60. Regisztráltam, de mégsem tudok belépni, mi a teendő? Először ellenőrizze, hogy helyes nevet, és jelszót adott-e meg. Ha ez rendben van, akkor két dolog miatt nem tud belépni.   1. A regisztráció után aktiválni kell a felhasználót. Az aktivációra azért van szükség, hogy megakadályozzuk a névtelenséggel visszaélő felhasználókat. Az Ön által megadott e-mail címre küldünk egy üzenetet, melyben egy linket is talál. Erre kattintva aktiváljuk a regisztrált felhasználót az EPER rendszerben.  2. Ha biztos benne, hogy érvényes email-címet adott meg, és belátható időn belül nem kapott e-mailt, akkor kérjük,írjon a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd. e-mail címre..
61. "Adószámommal már történt regisztráció" tartalmú üzenetet kapok, mi a teendő? Rendszerünk adószám egyediség vizsgálatot végez, azaz valóban nem lehet egy adószámmal többször regisztrálni az EPER-be. Amennyiben a felhasználó nevét ismeri, a jelszót nem, akkor az EPER belépő oldalon használja az elfelejtett jelszó gombot.  Amennyiben nem rendelkezik felhasználó névvel és jelszóval vagy elfelejtette azokat, akkor írjon e-mailt a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd. e-mail címre, adja meg a szervezet nevét, adószámát, bankszámlaszámát, a székhely településének adatát, valamint egy felhasználónevet, amelyet választ. E-mailben fogja megkapni a belépéshez szükséges jelszót.
62. A regisztrációnál hibásan adtam meg az e-mail címem. Mit tehetek?  Mivel ebben az esetben nem fog Önhöz megérkezni az aktiváláshoz szükséges e-mail, ezért várnia kell 72 órát az új regisztráció megkezdéséhez.
63. Kell valamilyen programot letöltenem, beszereznem ahhoz, hogy pályázzak? A pályázati rendszerünk web felületen működik, az ehhez szükséges böngésző programmal (Internet Explorer) valamint Adobe Acrobat Reader-rel kell  rendelkeznie. 
64. Miért léptet ki automatikusan a rendszer bizonyos idő elteltével? A rendszer egy meghatározott inaktivitási idő  után a felhasználót automatikusan kilépteti. Ez megakadályozza, hogy illetéktelenek férjenek hozzá az Ön által megadott adatokhoz.
65. Nem kaptam meg a regisztráció aktiválásához szükséges e-mailt. Mit tegyek? Az EPER a regisztrációs kérelem beérkezése után azonnal kiküldi az aktiváló e-mailt. Amennyiben nem érkezett meg üzenetünk, kérjük írjon a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd. email címen. Az e-mail megérkezését megakadályozhatja spam szűrés, vagy email üzeneteinek más postafiókba történő átirányítása is.
66. Hogyan igazolom, hogy a 2011. évről szóló beszámolót letétbe helyezte szervezetünk? A postai feladóvevény hitelesített másolatával és EPER-be történő felcsatolásával lehet a letétbe helyezést igazolni.
67. Költségvetési támogatásnak számít-e egy nemzetközi szervezettől érkező támogatás? A 2011. évi CLXXV. törvény (civil tv.) 2. § (15) értelmében költségvetési támogatás: az államháztartás alrendszerei terhére nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatás, amelyet a támogató nem elsősorban ellenszolgáltatás ellenében, de konkrét program megvalósítása vagy meghatározott időszakban a támogatott szervezet működtetése érdekében nyújt. Költségvetési támogatás különösen:
a) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás,
b) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás,
c) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás,
d) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint felajánlott összege;
68. Mit jelent a várólista? A 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet 2.§ t): várólista: a pályázati úton nyújtott támogatás esetén az Ávr. 74. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, szakmailag megfelelő pályázatokat tartalmazó, pontszám alapú rangsor. Azok a szervezetek találhatók rajta, amelyeknek a pályázata érvényes, s támogatható de a forrás korlátossága miatt nem részesülnek támogatásban. Abban az esetben, hogyha a nyertes szerveztek valamelyikével különböző okokból nem sikerül szerződést kötni vagy lemond, a várólistán állók előrelépnek.
69. Hogy módosítható a költségvetés? Csak a megnyitott sorokon belül lehet átcsoportosítani. Kikötés esetén csak a kollégium által megszabott sorokon lehet elszámolni. 
70. Hogyan kell módosítani az önrészt? A kapott összeg minimum 10 %-ával kell elszámolni, függetlenül attól, hogy eredetileg többet terveztek. Önrész csökkentése miatt nem szükséges módosítási kérelmet benyújtani.
71. Hogyan kell igazolni a készpénzben rendelkezésre álló önrészt? A költségvetésben készpénzben rendelkezésre álló saját forrásként vállalt összeget kell az utolsó hitelesített bankszámlakivonattal, vagy a számlavezető banktól kikért egyenleggel igazolni. Amennyiben szerződéskötéskor a program megvalósult, az önrész igazolása nem szükséges, az elszámolásban kell igazolni.
72. Hogyan kell kitölteni a 4. sz. mellékletet (Nyilatkozat a szervezet tevékenységéről, támogatásból részesüléséről)? Az első ponthoz a tavalyi, lezárt év adatait kell beírni. A második táblázatba az állami támogatásokat kell beírni. Állami forrás: A támogatásnak állami forrásból kell származnia, amely forrásba többek között beletartoznak: a központi költségvetés, az elkülönített állami pénzalapok, a társadalombiztosítási alapok, a helyi és kisebbségi önkormányzatok, illetve azok az Európai Unió forrásaiból származó pénzek is, amelyekre a hazai kormányzatnak befolyása van. Szintén az állami forrás fogalmába tartoznak az állam által befolyásolt, valamint az állami tulajdonban lévő vállalatokon keresztül történő finanszírozás is. 
73. Milyen dokumentum fogadható el az aláíráskép igazolására? A 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet 5.§(4)b) értelmében a támogatási szerződéshez csatolni kel  civil szervezet képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási mintáját vagy a számlavezető pénzintézet által vezetett aláírási kartonja másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példányát.
74. Mi a teendő, ha a szerződéskötési időszakban adatváltozás történik, és a szerződésben lévő adatok már nem aktuálisak?  A szerződés első oldalán tollal kell hivatalosan javítani az adatokat, és ezzel egy időben új regisztrációs nyilatkozatot szükséges benyújtani. A kettő együtt érvényes.
75. Mi az a normatív támogatás? A NEA-13-M pályázati kiírás 12.3. pontja értelmében amennyiben a pályázathoz mellékelt, a pályázat benyújtását megelőző évre (2011-re) vonatkozó számviteli beszámoló alapján a civil szervezet adományban részesült, a civil szervezet jogosult az adományhoz kapcsolódóan –az adomány összegének 5%-áig – működési támogatásra. 
76. Mi a módosítási kérelem benyújtásának módja? Kizárólag elektronikus úton, az EPER-ben lehet benyújtani.
77. A szerződéskötéshez beküldendő mellékleteket honnan lehet letölteni?  A http://civil.kormany.hu/palyazati-kiirasok?nea-2012-egyseges-mukodesi-palyazat oldalról.
78. Kik nyújthatnak be pályázatot? Az alábbi szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
a. szövetség  vagy
b. alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szövetséget).
79. Mikor kerül sor a támogatási összeg utalására? Előfinanszírozás esetén a támogatási összeg átutalása a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 napon belül, utófinanszírozás esetén az elszámolás elfogadását követően kerül sor.
80. Pályáztam 2013-as működési támogatásra. Ha a szakmai kiírás megjelenik, a működésitől eltérő kollégiumhoz benyújthatom-e pályázatomat? A 2013-as NEA pályázatok vonatkozásában szakmai pályázatot csak ugyanahhoz a kollégiumhoz lehet majd benyújtani, amelyhez a működési kiírásra pályázatot nyújtott be.
 
Életfa Művészeti Műhely